Nortonline
Ψάχνω για

Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Δικτυακου τόπου Nortonline

Η εταιρία Nortonline, δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, το site της εταιρίας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρία είναι:

Δεδομένα
Σκοπός

Δεδομένα Ταυτοποίησης - επικοινωνίας, όπως:
ονοματεπώνυμο, διακριτικό τίτλο, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό), Εmail, ΑΦΜ, ΔΟΥ, καθεστώς ΦΠΑ, διεύθυνση (ΤΚ, πόλη, νομό, περιοχή, χώρα), αριθμός FAX, και στοιχεία εκπροσώπων εταιριών, κωδικός συσκευής, κωδικός email & δεδομένα που υπάρχουν στη συσκευή

 • Φορολογικοί λόγοι (π.χ. σύναψη συμβάσεων - συμφωνητικών συνεργασίας, έκδοση νομίμων παραστατικών)
 • Οικονομική ενημέρωση (κοστολόγηση υπηρεσιών, υπόλοιπα λογαριασμού)
 • Αποστολή προωθητικών ενεργειών, ενημερώσεις προϊόντων & τεχνολογικών νέων, διαγωνισμούς/ εκδηλώσεις και έρευνες ικανοποίησης των πελατών 
 • Επισκευή συσκευών
 • Αποστολή SMS για την πορεία επισκευή της συσκευής (H/Y, laptop, κινητά τηλέφωνα, tablet bluetooth κ.α.)
 • Εσωτερική χρήση από την εταιρία μας
 • Σήμανση πελατών ως ενεργό σημείο πώλησης προϊόντων iPro στον χάρτη της ιστοσελίδας www.iprogreece.gr, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αγορά προϊόντων iPro το τελευταίο 2μηνο.*

* Ο δικτυακός τόπος www.iprogreece.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας

Η εταιρία διασφαλίζει τη τήρηση νόμιμων και ενδεδειγμένων διαδικασιών προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και όλες οι μονοπρόσωπες νομικές μορφές εταιριών, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Χρονικό διάστημα διατήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση για όσο διάστημα απαιτείται. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ικανοποιήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης επεξεργασίας και των υποχρεώσεών μας έναντι του Νόμου και / ή της μεταξύ μας σύμβασης.

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων
Η διαβίβαση σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, θα λαμβάνει χώρα μόνο υπό την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 28 του Κανονισμού.
Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων
Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Τα στελέχη της Εταιρίας που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Δικαιώματα περί προσωπικών δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

 • Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
 • Την επανεξέταση  των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρούμε
 • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
 • Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων
 • Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Τη φορητότητα των δεδομένων σας
 • Την εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 ΓΚΠΔ

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, κατά την διάρκεια ισχύος της συμβατικής μας σχέσης, προσωπικά δεδομένα απαιτούμενα από το νόμο ή από τη σύμβαση, τηρούνται νόμιμα και δεν είναι δυνατή η προβολή αντιρρήσεων περί αυτών. Συνεπώς, τα δικαιώματα αντίρρησης, περιορισμού και διαγραφής πρέπει να αφορούν επεξεργασία δεδομένων πέραν των νομίμων ή συμβατικών σκοπών. Περαιτέρω,  σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα λάβετε απάντηση επί του αιτήματός σας , το αργότερο, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία είτε στον Υπεύθυνο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας Nortonline, μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας: 5ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών Αριθ. 114, Τ.Θ 309, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

Ανάκληση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρία μας για την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης  δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε σε αυτήν για το διάστημα πριν την  αποσύρετε. Περαιτέρω, και για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα, σχετικά με το νόμο ή τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας Nortonline, είτε μέσω Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας: 5ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών Αριθ. 114, Τ.Θ 309, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να ενημερώνουμε το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Στο κάτω μέρος της παρούσας Πολιτικής βρίσκεται η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για τελευταία φορά. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

Cookies
H Nortonline μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων nortonline.gr & nortonline.com.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του nortonline.gr & nortonline.com.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του nortonline.gr & nortonline.com.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του nortonline.gr & nortonline.com.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του nortonline.gr & nortonline.com.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IP Addresses
H διεύθυνση IP (π.χ. 201.192.135.7) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο nortonline.gr & nortonline.com.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του nortonline.gr & nortonline.com.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του nortonline.gr & nortonline.com.gr δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές , εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Ηράκλειο, 05/05/2022   

Αναλυτική Αναζήτηση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία.
Το username και το password σας, θα αποσταλούν στο e-mail σας.
Α.Φ.Μ. *:
Τηλέφωνο *:
E-mail *:
>>>210x180 inos charge
>>>210x180 inos sync
>>>210x180 inos handsfree
>>>210x180 inos case
>>>210x180 inos tempered
>>>210x180 inos tempered lens
>>>210x180 inos remote control